Trang tổng hợp
English
Thứ sáu, 03/12/2021 08:12AM
Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ngày 06.8, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

1. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và trực tiếp chỉ đạo những lĩnh vực sau:

- Phụ trách công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

- Phụ trách chung về công tác lập quy hoạch tỉnh; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác dự toán thu, chi ngân sách; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

- Công tác tổ chức bộ máy và một số nội dung theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ;

- Công tác quốc phòng, an ninh; thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

 - Chỉ đạo chung về cải cách hành chính, các chỉ số PCI, Par Index, PAPI;

 - Chỉ đạo về phát triển, thành lập các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

 - Chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư; cho ý kiến về thăm dò, khai thác khoáng sản.

b) Chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

c) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; chỉ đạo công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan trong khối nội chính. Lãnh đạo hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

d) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương, của pháp luật và phân công của Tỉnh uỷ.

 đ) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương:

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

 - Thành phố Hải Dương.

2. Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

a) Thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc khi Chủ tịch đi vắng và được Chủ tịch uỷ quyền.

b) Giúp Chủ tịch chỉ đạo các lĩnh vực:

 - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, quản lý thị trường;

 - Tài nguyên, môi trường và khoáng sản; ứng phó với biến đổi khí hậu;

 - Xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở; giao thông và vận tải;

-  Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

 - Giúp Chủ tịch chỉ đạo trực tiếp công tác lập quy hoạch tỉnh;

 - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền của Chủ tịch.

c) Giúp Chủ tịch giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật; đôn đốc triển khai các dự án được phân công theo dõi.

d) Chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, kiểm dịch Covid-19: Trực tiếp xử lý và giải quyết các việc đột xuất tại những chốt kiểm dịch, nơi ca dịch xuất hiện, bùng phát và các nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công.

đ)  Làm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống cháy nổ tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh và một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh khác theo sự phân công của Chủ tịch.

e) Phụ trách việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương:

- Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Quản lý thị trường Hải Dương;

- Các huyện, thành phố: Chí Linh, Cẩm Giàng, Kim Thành và Gia Lộc.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công, uỷ quyền.

 3. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo các lĩnh vực:

- Nội vụ; cải cách hành chính (bao gồm cả các chỉ số Par Index, PAPI); địa giới hành chính;

- Văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; lao động, thương binh và xã hội; tư pháp; y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Công tác đối ngoại; công tác giảm nghèo; công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, dân vận chính quyền;

- Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững;

-  Giúp Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư công, phân bổ vốn dự án đầu tư công và các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

b) Giúp Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

c) Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Đoàn thể.

d) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

đ) Làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh và một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh khác theo sự phân công của Chủ tịch.

e) Phụ trách việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương:

- Các Sở, ngành: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; các tổ chức hội và các Hội nghề nghiệp; Trường đại học Hải Dương, Trường cao đẳng Hải Dương, Trường cao đẳng nghề Hải Dương, Trường cao đẳng y Hải Dương;

- Các huyện, thị xã: Kinh Môn, Thanh Hà và Nam Sách.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công, uỷ quyền.

4. Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo các lĩnh vực:

- Tài chính (trừ công việc Chủ tịch trực tiếp phụ trách); giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; đấu giá quyền sử dụng đất;

- Quản lý công sản (bao gồm cả mua sắm, thanh lý, điều chuyển tài sản công); vốn, tài sản của nhà nước tại các doanh nghiệp;

- Ngân hàng, tín dụng nhà nước; thuế, phí và lệ phí;

 - Dự trữ quốc gia; kho bạc, hải quan; thống kê;

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;

- Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; doanh nghiệp nhà nước; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

- Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Chấp thuận dự án đầu tư trong nước, nước ngoài ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Giúp Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số PCI của tỉnh.

b) Phối hợp với Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng trong chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

c) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

d) Làm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp, xử lý nhà đất tỉnh và một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh khác theo sự phân công của Chủ tịch.

đ) Phụ trách việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương:

- Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng, Chi cục Hải quan, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ phát triển đất;

- Các huyện: Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang và Tứ Kỳ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công, uỷ quyền.

 5. Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh

a) Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh giúp Chủ tịch phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công, uỷ quyền.

Tài liệu đính kèm:
- (02) Phan cong nhiem vu cua Chu tich va cac Pho Chu tich UBND tinh (6-8-2021) end.pdf
        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi(08/11/2021)
Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19(05/11/2021)
Tăng cường kiểm soát người đến, về từ vùng dịch(25/10/2021)
Tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19(21/10/2021)
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông(14/10/2021)
Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới(17/09/2021)
Triển khai tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021(09/09/2021)
Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ Quốc Khánh 2/9, khai giảng năm học(31/08/2021)
Tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart Hải Dương(19/08/2021)
Tăng cường các biện pháp quản lý cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19(12/08/2021)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp