Trang tổng hợp
English
Thứ bảy, 24/03/2018 15:10PM
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ ANTT năm 2017; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị cho UBND các cấp và thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào công tác bảo vệ ANTT nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng nhằm giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trước mắt tập trung phát động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Năm 2017, lựa chọn và tổ chức nhân rộng 03 loại mô hình, chuyên đề làm khâu đột phá trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Mô hình “Dòng họ hiếu học, an toàn về ANTT”, mô hình “Trường học an toàn về ANTT” và chuyên đề Công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như: Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28, ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 04/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05/CT-BCA-V28, ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an triển khai chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020… Quan tâm đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục; tổ chức vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT.

3. Trên cơ sở kinh nghiệm rút ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 2939/KH-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 2016-2020, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể đẩy mạnh thực hiện Đề án gắn với thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học “An toàn về ANTT”; Tiêu chí số 19 về “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Hướng về cơ sở, đảm bảo tốt ANTT ngay tại cơ sở, trong từng thôn, xóm, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học”. Tập trung phát động phong trào tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, như địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn, địa bàn tôn giáo, các cơ quan, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục… Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình tham gia phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng, mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 19/8/2017.

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2016-2020. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hành động số 09/CTr-BCA-MTTQ giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Đổi mới cơ chế phối hợp, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch trong công tác bảo vệ ANTT, kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể địa phương để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

6. Quan tâm kiện toàn, củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng, củng cố lực lượng này thực sự là nòng cốt trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

7. Ban chỉ đạo 138 các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức tổng kết chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 và triển khai công tác năm 2017; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững.

 

        In bài viết này
GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI
    Họ và tên: (*)
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email: (*)
    Tiêu đề: (*)
    Nội dung (*)
    Mã xác nhận (*)
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2018(20/03/2018)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp(19/03/2018)
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi năm 2018(16/03/2018)
Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.(16/03/2018)
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2018(01/03/2018)
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(23/02/2018)
Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh Xuân Mậu Tuất 2018(30/01/2018)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Mậu Tuất 2018(11/01/2018)
Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018(08/01/2018)
Giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018(28/12/2017)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện website Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thế nào?
Đẹp
Rất đẹp
Bình thường
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
KHÚC HÁT HẢI DƯƠNG
Trang chủ|Hỏi đáp