In bài viết    
Chương trình công tác tuần của Chủ tịch UBND tỉnh (tuần thứ 45, từ 08/11/2021 đến 15/11/2021)

THỨ HAI, ngày 08/11/2021

- Dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

THỨ BA, ngày 09/11/2021

- Dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

THỨ TƯ, ngày 10/11/2021

- Dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

THỨ NĂM, ngày 11/11/2021

- Dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

THỨ SÁU, ngày 12/11/2021

- Dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

THỨ BẢY, ngày 13/11/2021

- Dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV