In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ bốn mươi lăm
 

Sáng 01.11, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp với các sở, ngành để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới, dự án điều chỉnh và thu hồi chấp thuận chủ truơng đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 đối với dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (lần 2).

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo đó, quy định này quy định về trình tự thực hiện và sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới, dự án điều chỉnh và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 đối với dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí đối với các nội dung trong dự thảo, thống nhất về nội quy, các quy trình của tờ trình 1837 /TTr-SKHĐ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời để nghị các sở, ngành, địa phương cần thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định khác có liên quan, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính; Không làm phát sinh các thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thẩm định dự án. Trên cơ sở hồ sơ được cung cấp, các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đầy đủ, rõ ràng về các nội dung được lấy ý kiến thuộc lĩnh vực chuyên ngành và địa phương quản lý. Trường hợp đối với các dự án quy mô lớn và có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh để tổ chức cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan dự họp để xem xét, cho ý kiến thẩm định trực tiếp đối với đề xuất dự án của nhà đầu tư.

Ngay sau buổi họp, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, trình UBND tỉnh, thống nhất ban hành quy trình nêu trên dưới dạng văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh. Tuy nhiên, nên thể hiện rõ việc hướng dẫn các địa phương (cấp huyện) thực hiện quy trình cụ thể hơn; xem lại Khoản 1, Điều 4 cho phù hợp với Luật Đầu tư; xây dựng rõ các tiêu chí để xây dựng các dự án có quy mô lớn, nhỏ có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương; phân định rõ các dự án cần đấu giá sử dụng đất, nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Về thời gian thực hiện thủ tục, cần nghiên cứu lại cho phù hợp. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp, thống nhất Sở Tài nguyên và Môi trường về các thủ tục, hồ sơ nhằm đảm bảo quy trình chặt chẽ; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo trước ngày 04.11 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.