In bài viết    
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
 

Thực hiện Công văn số 898/SNV-CCVC ngày 23/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng UBND tỉnh năm 2021. Trung tâm Công nghệ thông tin, thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển:

-  Tổng số người được tuyển: 02 người.

* Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: 01 người

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

- Ngành: Công nghệ thông tin

*  Nhóm hỗ trợ phục vụ

Vị trí việc làm Kế toán: 01 người

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

- Ngành: Tài chính – Ngân hàng

III. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ: 0220.3843.847

1. Phiếu đăng kí dự tuyển

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

2. Thời hạn, địa điểm nhận Phiếu đăng kí dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 26/10/2021 (nhận các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Công nghệ thông tin, số 45 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

Số điện thoại: 0220.3843.847.

IV. Nội dung và hình thức xét tuyển, thời gian và địa điểm xét tuyển, lệ phí xét tuyển:

1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm:

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng UBND  tỉnh Hải Dương; số 45, đường Quang Trung, phường Quang Trung,  thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

-Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ thông báo sau.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/ thí sinh.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin ./.