In bài viết    
Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
 

Ngày 07/10/2020, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các đồng chí là thành viên nhóm Chuyên gia 35 và cộng tác viên của nhóm Chuyên gia 35 của tỉnh và đại diện Ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy…


Theo đó, hơn 200 đại biểu là thành viên BCĐ 35, tổ thư ký, kỹ thuật, cộng tác viên; thành viên BCĐ và tổ thư ký giúp việc BCĐ thông tin đối ngoại tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội cấp huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo cấp huyện, thành viên tổ thư ký, tổ cộng tác viên BCĐ 35 cấp huyện đã được nghe đại diện BCĐ 35 tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cục Chính trị Quân khu 3 quán triệt tại hội nghị.

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Nhận diện những vấn đề cốt lõi, trường tồn của nền tảng tư tưởng của Đảng, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; Một số vẫn đề về nghiệp vụ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; An ninh phi truyền thống và chuyên đề hướng dẫn sử dụng ứng dụng Mocha35.

Đây là các nội dung, kỹ năng quan trọng để giúp các thành viên nhóm chuyên gia 35 của tỉnh, các cộng tác viên của nhóm chuyên gia 35 của tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy tiếp cận kiến thức mới, nhận thức và phương pháp, kỹ thuật công nghệ mới phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội.

BCĐ 35 tỉnh đề nghị các đại biểu cập nhật ứng dụng Mocha35 trên điện thoại di động thông minh...Đồng thời, tập trung nghiên cứu tài liệu, kịp thời nắm bắt thông tin, tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, nhất là những thông tin sai trái trên không gian mạng; Qua đó, đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc, các thông tin xấu độc, bóp méo dư luận của các thế lực thù địch, phản động ở trong vào ngoài nước trong giai đoạn hiện nay.