In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/09/2020)

THỨ HAI, ngày 14/9/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 15/9/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

THỨ TƯ, ngày 16/9/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Họp Thường trực Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

3. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỨ NĂM, ngày 17/9/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Hội đồng thẩm định giá đất

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng:  Kiểm tra cơ sở

- Chiều:  Họp triển khai dự án T&T

3. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Đi Ngũ Đài Sơn - Chí Linh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 18/9/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan