In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

THỨ HAI, ngày 20/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 21/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

  - Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

                - Làm việc với Tập đoàn Sun Group

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

- Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

              - Làm việc với Tập đoàn Sun Group

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

- Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

              - Làm việc với Tập đoàn Sun Group

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Thường trực BTC Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương         

THỨ TƯ, ngày 22/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Miện

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Miện

- Chiều: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát

 1. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Miện

- Chiều: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc  tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ NĂM, ngày 23/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Đôn đốc tháo gỡ khó khăn 1 số dự án

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Nghiệm thu KĐT

- Chiều: Kiểm tra cơ sở

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc  tại cơ quan

- Chiều: Họp BTC Hội thảo CNTT toàn quốc

THỨ SÁU, ngày 24/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI

THỨ BẢY, ngày 25/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI