In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

THỨ HAI, ngày 29/6/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 30/6/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Lễ thông xe Cầu Mây

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Dự Hội nghị với Bộ Ngoại giao

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Lễ thông xe Cầu Mây

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Hội nghị sơ kết công tác "Quốc phòng - Quân sự địa phương"

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 01/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh 

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban đổi mới, phát triển

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh 

 1. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc với các sở, ngành, TP Hải Dương, Công ty Nam Cuwongf về nghiệm thu KĐT

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra cơ sở

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ NĂM, ngày 02/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2020 trực tuyến với các địa phương

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2020 trực tuyến với các địa phương

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại huyện Kim Thành

- Chiều: Làm việc với đoàn thanh tra của UBTW MTTQ Việt Nam

THỨ SÁU, ngày 03/7/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường trực Tỉnh uỷ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Đại hội Thành phố Chí Linh

- Chiều: Họp đôn đốc GPMB KĐT Nam Lộ Cương

   3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra sản xuất ở cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Làm việc tại cơ quan