In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

THỨ HAI, ngày 22/6/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh uỷ

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Lễ công bố Quyết định PGD Sở Thông tin & Truyền thông

THỨ BA, ngày 23/6/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự sơ kết thi đua hội luật gia tỉnh

- Chiều: Dự giám sát HĐND tỉnh về Covid - 19

THỨ TƯ, ngày 24/6/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ

 1. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ

THỨ NĂM, ngày 25/6/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

THỨ SÁU, ngày 26/6/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

- Chiều: Đôn đốc phương án tính tiền sử dụng đất 1 số dự án

   3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ Tỉnh

- Chiều: Họp Ban chỉ đạo thi