In bài viết    
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Công điện số 592/CĐ-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Công điện số 592/CĐ-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019;

 Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì;

 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời dự:

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

 - Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

 - Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

 - Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

 - Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan Văn phòng UBND tỉnh;

 - Lãnh đạo và công chức Phòng Cải cách hành chính của Sở Nội vụ;

 - Lãnh đạo ngành, đoàn thể trong tỉnh: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hải Dương; Bưu điện tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh;

 - Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thường trú Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

  1. Thời gian : bắt đầu từ 08 giờ, ngày 19 tháng 5 năm 2020.

 3. Địa điểm : Tại Hội trƣờng Tầng 1 - Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

 (số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương)

 Giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị trực tuyến.

 Đây là Hội nghị quan trọng, đề nghị các đại biểu bố trí thời gian tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.