In bài viết    
Thêm 5 xã đạt đủ 19 tiêu chí

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM), Hải Dương có thêm 5 xã đạt đủ 19 tiêu chí NTM.

Trong đó, có 3 xã đăng ký hoàn thành năm 2020 là Tuấn Việt (Kim Thành), Tân Quang và Hưng Long (đều ở huyện Ninh Giang). 2 xã khác cũng ở huyện Ninh Giang đăng ký hoàn thành năm 2019 nhưng đến thời điểm thẩm định (cuối năm 2019) chưa đủ các tiêu chí là Hồng Phúc, Ninh Hải.

Tính đến tháng 4.2020, toàn tỉnh có 160 trong tổng số 178 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt gần 90%. Bình quân mỗi xã trong tỉnh đã đạt 18,84 tiêu chí.