In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

THỨ HAI, ngày 04/5/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Kiểm tra sản xuất ở cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 05/5/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

 2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Họp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

  3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra sản xuất ở cơ sở

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

  4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc với Lãnh đạo UBND TP Hải Dương và 1 số Sở về cơ chế đặc thù

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 06/5/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

 - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra sản xuất ở cơ sở

 - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra sản xuất ở cơ sở

 - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 07/5/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ

- Chiều: Kiểm tra sản xuất tại cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 08/5/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra sản xuất tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra cơ sở