In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020

THỨ HAI, ngày 27/4/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng:    - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

                 - Họp trực tuyến với Bộ Nội vụ

- Chiều: Họp trực tuyến với MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

THỨ BA, ngày 28/4/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp  UBND tỉnh thường kỳ

- Chiều: Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy

 2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp  UBND tỉnh thường kỳ

- Chiều: Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy

  3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp  UBND tỉnh thường kỳ

- Chiều: Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy

  4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp  UBND tỉnh thường kỳ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 29/4/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

-  Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp giải quyết khó khăn vướng mắc KCN Đại Dương - Cẩm Giàng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Làm việc tại cơ quan

 4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Chỉ đạo thi hành án

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 30/4/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ ngày Lễ chiến thắng 30/4

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Nghỉ ngày Lễ chiến thắng 30/4

3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ ngày Lễ chiến thắng 30/4

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ ngày Lễ chiến thắng 30/4

THỨ SÁU, ngày 01/5/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

- Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

3. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5