In bài viết    
Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp
 

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh ban hành công văn 1313/UBND-VP về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

 

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về việc phòng, chống lây nhiễm dịch COVID-19, trong thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt Bộ phận Một cửa) tạm dừng hoạt động để phòng, chống lây lan dịch COVID-19.

Đến nay, Bộ phận một cửa hoạt động trở lại, để tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tổ chức cho Bộ phận Một cửa các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được phép hoạt động trở lại để tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Dừng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị. Trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tiếp tại cơ quan, đơn vị trong thời gian cách ly nhưng chưa trả kết quả cho công dân thì cơ quan trực tiếp tiếp nhận tiếp tục giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết ra Bộ phận Một cửa để trả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh căn cứ các quyết định công bố thủ tục hành chính/thủ tục giải quyết công việc của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, đối chiếu với các quy định trong văn bản pháp luật chuyên ngành rà soát, phát hiện, kiến nghị, trình chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai thủ tục hành chính/thủ tục giải quyết công việc có liên quan đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý để đưa ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp. Thời hạn hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương hoặc dịch vụ bưu chính công ích qua hệ thống bưu điện để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương.

Phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo địa chỉ qua dịch vụ bưu chính công ích đạt tối thiểu: 50% hồ sơ/tổng số hồ sơ phát sinh trả kết quả trong năm đối với các Sở, ban, ngành và 20% hồ sơ/tổng số hồ sơ phát sinh trả kết quả trong năm đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.