In bài viết    
Học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid
 

Ngày 21/4/2020, UBND ban bành công văn số 1292/UBND-VP về việc thống nhất cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid.

Theo đó, sau khi xem xét Tờ trình số 380/TTr-SGDĐT ngày 21/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19; Tờ trình số 822/TTr-SLĐTBXH ngày 21/4/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến cho học sinh, sinh viên và học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: cho phép học sinh lớp 9 các trường trung học cơ sở và học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 23/4/2020.

Học sinh các lớp còn lại của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đi học trở lại từ ngày 27/4/2020. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

UBND tỉnh yêu cầu hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tỉnh, Trường cao đẳng Hải Dương căn cứ tình hình cụ thể xem xét, quyết định thời điểm cho sinh viên trở lại trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành và các cơ quan chức năng về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

CV vv hoc sinh, sinh vien di hoc tro lai (1).pdf