In bài viết    
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính
 

Ngày 14/4/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 151/VP-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 325/-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông, tiếp tục thực nghiêm túc các quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh về tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo đúng quy định.

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bưu điện phát huy hiệu quả việc trả kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan việc xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công của tỉnh; phối hợp, đôn đốc các đơn vị đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin để Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh vận hành thông suốt, hiệu quả.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: CV (_2020)_Thuc hien nhiem vu KSTTHC, 1 cua... nam 2020(1).pdf