In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020

THỨ HAI, ngày 30/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 31/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

    -  Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra sản xuất

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   -  Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 01/4/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

  -  Làm việc tại cơ quan

  2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  -  Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với UBND thành phố Chí Linh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiêm tra công tác phòng, chống dịch

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 02/4/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

THỨ SÁU, ngày 03/4/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   -  Làm việc tại cơ quan

  2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết nhà máy nước tại huyện Thanh Hà

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Kiêm tra cơ sở về môi trường

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Kiêm tra công tác phòng, chống dịch

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan