In bài viết    
Tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng dịch
 
ảnh minh họa

Ngày 24/3/3020, UBND tỉnh ban hành công văn số 884/UBND – VP về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Theo đó, để chủ động ứng phó kịp thời với những diến biến khó lường, phức tạp của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 327/UBND-VP ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh.

Tạm dừng ngay tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao gồm: các hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người; hoạt động của các sân golf; các cơ sở luyện tập gym, yoga...; các cơ sở xông hơi, massage; không tổ chức tập trung ăn uống đông người; thực hiện đóng cửa các điểm di tích lịch sử và danh thắng trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0h00 ngày 25/3/2020 đến khi thông báo mới được hoạt động trở lại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 đảm bảo đúng quy định; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế (nếu có), phun thuốc khử khuẩn các điểm kinh doanh dịch vụ trên theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.