In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

THỨ HAI, ngày 23/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 24/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

    -  Họp Thường trực Tỉnh ủy

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với UBND thành phố Hải Dương

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 25/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

  -  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    -  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 1. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     -  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 26/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: UBND tỉnh Họp Thường kỳ tháng 3

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: UBND tỉnh Họp Thường kỳ tháng 3

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: UBND tỉnh Họp Thường kỳ tháng 3

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: UBND tỉnh Họp Thường kỳ tháng 3

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 27/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   -  Họp BCH Đảng bộ Tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

        2. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 -  Họp BCH Đảng bộ Tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   -  Họp BCH Đảng bộ Tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    -  Họp BCH Đảng bộ Tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh