In bài viết    
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Giấy mời họp trực tuyến số 94/GM-BNN-VP ngày 09/3/2020 và Công văn số 1782/BNN-VP ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đại biểu tới dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Hải Dương.

1. Thành phần mời:

 - Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ trì;

 - Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương;

 - Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Sở (do Giám đốc Sở triệu tập);

 - Một số doanh nghiệp, Hợp tác xã (Do Sở Nông nghiệp và PTNT mời);

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

 2. Thời gian: Từ 14h00, Thứ Năm, ngày 12/3/2020.

 3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh.

 UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị (Download tài liệu tại địa chỉ Website: www.omard.gov.vn, chi tiết liên hệ với Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT theo số điện thoại: 02438436807)