In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020

THỨ HAI, ngày 02/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác tại nước ngoài

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    -  Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    -  Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 03/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác tại nước ngoài

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  -  Rà soát 1 số Dự án

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự lễ công bố Quyết định Bí thư Thành ủy Chí Linh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tiếp dân

   - Chiều: Họp BCĐ thi tuyển viên chức giáo viên

THỨ TƯ, ngày 04/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác tại nước ngoài

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thái Tân, huyện Nam Sách

 1. Đ/c Lưu Văn Bản– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   -  Dự Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thái Tân, huyện Nam Sách

Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với cơ quan

   - Chiều: Họp Hội đồng xét đề nghị Nhà giáo ưu tú

THỨ NĂM, ngày 05/03/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác tại nước ngoài

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thái Tân, huyện Nam Sách

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Dự Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thái Tân, huyện Nam Sách

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Thường trực  BCĐ toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa

THỨ SÁU, ngày 06/3/2020

 1. Đ/c Nguyễn Dương Thái– Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác tại nước ngoài

 1. Đ/c Vương Đức Sáng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở liên quan

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Làm việc tại cơ quan