In bài viết    
Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ tám năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ tám năm 2020 vào sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 02 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Báo cáo xin ý kiến về đề xuất kiến nghị một số công việc trọng tâm đối với công tác quản lý và phát triển đô thị của thành phố Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 30’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương.

2. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thương mại dịch vụ và siêu thị Quang Minh

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn (do Sở Xây dựng mời). Thời gian từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 15’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Gia Lộc;

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Queenland.

3. Báo cáo xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới số 1 xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Gia Lộc và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (do UBND huyện Gia Lộc mời). Thời gian từ 09 giờ 15’ đến 09 giờ 45’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải.

4. Báo cáo xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới số 2 xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Gia Lộc và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (do UBND huyện Gia Lộc mời). Thời gian từ 09 giờ 45’ đến 10 giờ 15’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải.

5. Báo cáo kết quả xem xét đề nghị về đất đai của Công ty TNHH rượu vang và rƣợu mạnh LA MARTINIQUAISE Việt Nam, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang

* Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian từ 10 giờ 15’ đến 11 giờ 15’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Giang;

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH EURA-TOP và Công ty TNHH rượu vang và rượu mạnh LA MARTINIQUAISE (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời giúp UBND tỉnh).

Đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.