In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 6/1/2020 đến 12/1/2020

THỨ HAI, ngày 6/1/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Hội nghị Tổng kết với CA tỉnh

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Sáng:  - Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp BCĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

4. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị Tổng kết với CA tỉnh

Chiều: Làm việc với TP Chí Linh

THỨ BA, ngày 7/1/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

THỨ TƯ, ngày 8/1/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

THỨ NĂM, ngày 9/1/2020

Sáng: - Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều: - Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

            - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Dự Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: - Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

               - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: - Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

              - Dự tổng kết ngành y tế

 - Chiều: - Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

              - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều:   - Dự Hội nghị kiểm  điểm công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

            - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ SÁU, ngày 10/1/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Sáng: Triển khai đấu giá đất D/A KDC Đại An

Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Sáng: Triển khai công tác LĐ – Người có công – Xã hội

Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền tại TP Chí Linh

Chiều: Dự Tổng kết với CA TP Chí Linh


CHỦ NHẬT, ngày 12/1/2020

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự Lễ thông xe đường trục Bắc – Nam, đọan từ Quốc lộ 38 đến đường tỉnh 392

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự Lễ thông xe đường trục Bắc – Nam, đọan từ Quốc lộ 38 đến đường tỉnh 392

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự Lễ thông xe đường trục Bắc – Nam, đọan từ Quốc lộ 38 đến đường tỉnh 392

4. Đ/c Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự Lễ thông xe đường trục Bắc – Nam, đọan từ Quốc lộ 38 đến đường tỉnh 392