In bài viết    
Thông báo về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá
 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá không thông qua hệ thống giao dịch về tài sản công, cụ thể như sau:

Địa điểm xem tài sản tại: Số 45, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương

Thời hạn xem: Trước ngày 05/01/2020.

Chi tiết liên hệ phòng Quản Trị tài vụ - Văn phòng  UBND tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220 3855 005

Thời hạn đăng ký và nộp tiền: Đặt trước  ngày 05/01/2020.

 

Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: Trước ngày 06/01/2020.

Thông tin về tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng, gia sbans tài sản niêm yết công khai tại bảng tin, trụ sở làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.