In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

THỨ HAI, ngày 04/11/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác ở nước ngoài  

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 05/11/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Đi công tác ở nước ngoài  

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ TƯ, ngày 06/11/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra dự án

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Dự Đại hội đại biểu  Hội cựu giáo chức tỉnh  

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 07/11/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 08/11/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra dự án

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Dự Đại hội thi đua " Cựu chiến binh gương mẫu"

 - Chiều: Kết luận kiểm tra cải cách hành chính

CHỦ NHẬT, ngày 10/11/2019

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Động thổ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ