In bài viết    
Giấy mời Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 (lần 2) năm 2019

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 (lần 2) năm 2019; thời gian vào Sáng thứ Năm, ngày 01 tháng 8 năm 2019; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban KT&NS, Ban VH&XH - HĐND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (đề nghị cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

II. Nội dung

            1. Công an tỉnh báo cáo nội dung: Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh HD.

            + Thời gian: từ 7h30’ đến 8h15’.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

            2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng 03 điểm dân cư mới thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn.

            + Thời gian: từ 8h15’ đến 9h15’.

 + Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn.

            3. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo các nội dung:

            - Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

            - Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh HD quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh HD.

+ Thời gian: từ 9h15’ đến 10h15’.