In bài viết    
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho công chức phòng Kinh tế

Thực hiện Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ cho công chức phòng Kinh tế, kể từ ngày 01/8/2019, như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thụy, Trưởng phòng.

- Phụ trách chung công việc của phòng;

- Theo dõi công việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản; đổi mới phát triển và quản lý doanh nghiệp;

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thư, Phó trưởng phòng.

- Được phân công phụ trách công việc chung của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng;

- Theo dõi ngân sách địa phương, vốn đầu tư xây dụng cơ bản, nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, công tác Thuế, Kho Bạc;

- Theo dõi: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho Bạc nhà nước tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Đức Dương, Phó trưởng phòng.

Theo dõi công việc thuộc các lĩnh vực: Ngân hàng; công tác Hải quan; Dự trữ quốc gia; công tác mua sắm thiết bị, hàng hoá, điều chuyển và thanh lý tài sản.

4. Đồng chí Nguyễn Đình Khoa, Chuyên viên.

- Theo dõi công việc: lĩnh vực Thương mại thuộc Sở Công thương; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương;

- Theo dõi: Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để thực hiện nội bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tiện liên hệ công tác./.