In bài viết    
Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ ba mươi mốt

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ ba mươi mốt,năm 2019 vào chiều thứ Hai, ngày 29 tháng 7 năm 2019; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 13 giờ 30' đến 14 giờ 00'.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về:Đề xuất Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ và cho thuê nhà xưởng tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hoàng Tân - Chí Linh.

b) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải quyết một số nội dung công việc.

2. Báo cáo xin ý kiến về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh

* Đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian từ 14 giờ 00' đến 15 giờ 00'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

3. Báo cáo về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2018, những nhiệm vụ chủ yếu năm 2019

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian từ 15 giờ 00' đến 17giờ 30'.

-Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh;

- Thủ trưởng các Ban, ngành: Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan Hải Dương;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương;

- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.