In bài viết    
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2019
 
Ngày 06/5, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2019

Theo đó, Mục đích của kế hoach là Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh, tập trung hoàn thành 19 tiêu chí ở các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019;  Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công hoàn thành đúng thời gian, tiến độ đã đề ra, đảm bảo mục tiêu, nội dung của xây dựng nông thôn mới;  Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất của các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã trong việc triển khai thực hiện.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể như: Đến 31/12/2019, bình quân các xã trong toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã;  Toàn tỉnh có thêm 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 201/220 xã, đạt 91,4% (Từ ngày 01/3/2019 có 6 xã của thành phố Chí Linh chuyển thành phường và xã Kênh Giang sáp nhập vào phường Văn Đức, nên số xã trong tỉnh giảm 7 xã, tổng số còn 220 xã).Trong đó: 08 xã đã thẩm định tháng 12/2018, nhưng còn phải hoàn thiện các tiêu chí để phúc tra, công nhận đạt chuẩn. 26 xã đăng ký mới đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 04 huyện: Nam Sách, Bình Giang, Gia LộcThanh Miện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; 29 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.