In bài viết    
Triển khai hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019
 

Ngày 10/4, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Theo đó, Mục đích của kế hoach nhằm  Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Triển khai, hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2019 hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động cả trong khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động;  

Chủ đề phát động của Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2019 là: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Thời gian, địa điểm tổ chức: Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh tại Hải Dương; địa chỉ: KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp vào ngày 03/5/2019 (thứ sáu).