In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019

THỨ HAI, ngày 25/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Sơ duyệt văn nghệ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Dương

THỨ BA, ngày 26/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp UBND thường kỳ tháng 3 (phiên họp lần thứ hai)

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp UBND thường kỳ tháng 3 (phiên họp lần thứ hai)

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết vướng mắc Công ty cổ phần Đại An

   - Chiều: Họp UBND thường kỳ tháng 3 (phiên họp lần thứ hai)

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Họp UBND thường kỳ tháng 3 (phiên họp lần thứ hai)

THỨ TƯ, ngày 27/3/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Thủ tướng Chính phủ

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Thủ tướng Chính phủ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Thủ tướng Chính phủ

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp trực tuyến tập huấn Luật quốc phòng 2018

   - Chiều: Triển khai tháng hành động về an toàn, VSLĐ năm 2019

THỨ NĂM, ngày 28/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

THỨ SÁU, ngày 29/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Dự Lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Hải Dương                 

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết vướng mắc GPMB trạm biến áp 500KV và các đường dây đấu nối tại CG

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Dự Lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Hải Dương                 

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chỉ đạo KH 74 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Dự Lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Hải Dương                 

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Dự Lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Hải Dương                 

THỨ BẢY, ngày 30/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị TT HĐND các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị TT HĐND các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị TT HĐND các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị TT HĐND các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng