In bài viết    
Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu CN, khu chế xuất tỉnh Hải Dương
 

Ngày 15-3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất tỉnh Hải Dương đến năm 2020”

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Đề án 404 trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, cụ thể như sau:

Mục đích: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ kiện toàn và phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi; Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu tại các nhóm trẻ độc lập tư thục (ĐLTT), đồng thời nâng cao kiến thức chăm sóc giáo dục con, kỹ năng làm cha mẹ và tổ chức cuộc sống gia đình cho nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi đang làm việc tại các KCN có đông lao động nữ; Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của các nhóm trẻ ĐLTT đang hoạt động, đồng thời phát triển các nhóm trẻ ĐLTT nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bà mẹ có con dưới 36 tháng tuổi đang làm việc tại các KCN có đông lao động nữ.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020: 100% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ ĐLTT tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp; 50% trở lên trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai Đề án được gửi tại các nhóm trẻ ĐLTT được quản lý và đảm bảo chất lượng; 100% các bà mẹ ở khu vực KCN được truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ; Ít nhất 20 nhóm trẻ ĐLTT được hỗ trợ kiện toàn, xây dựng và phát triển.