In bài viết    
Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2019 vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh. 

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (đề nghị cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

            II. Nội dung

            1. Sở Giáo thông Vận tải báo cáo

            1.1 Tờ trình về việc ban hành Quyết định “ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương”;

            1.2 Tờ trình về việc ban hành “ Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương”;

            1.3 Tờ trình về việc ban hành “Quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công tích trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

            * Thời gian: từ 13h30 đến 15h00

            * Mời dự:

            - Ban Pháp chế - HĐND tỉnh

            - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

            2. Sở Nội vụ báo cáo:

            2.1 Tờ trình Ban hành quy định về quản lý tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;

            2.2 Tờ trình về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

            2.3 Tờ trình về việc đổi tên kiện toàn lại Trung tâm Công báo và Tin học thành Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

            * Thời gian: Từ 15h00 đến 17h00

            * Mời dự ( Nội dung 2.1 và 2.2)

            - Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

            - Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

            - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

            - Chủ tịch các Hội: Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh;

            - Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: Trường Đai học Hải Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Trường Cao đẳng Hải Dương, Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương, Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương;

            - Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.