In bài viết    
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản
 

Để công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản đạt hiệu quả cao, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái theo đúng các quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng tồn tại bất cập nêu trên;

Ngày 18/01, UBND tỉnh yêu ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản

Theo đó,UBND tỉnh yêucầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành chức năng, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, khoáng sản tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc lợi dụng từ đào ao, hạ cốt đất nhằm khai thác tài nguyên, khoáng sản để trục lợi bất hợp pháp như đã nêu trên. Yêu cầu tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi hoạt động liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản, khai thác đất đồi, đất bãi ven sông đều phải chấp hành đầy đủ theo đúng trình tự quy định của pháp luật, phải được UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền cho phép. Nghiêm cấm việc tự chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý khai thác tài nguyên, khoáng sản, nguyên liệu làm vật liệu xây dựng, san lấp,... khi chưa được UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền cho phép.  

2. Tăng cường vai trò, chức năng quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, phát hiện kịp thời; đồng thời ngăn chặn những hành vi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm, xử lý nghiêm minh, kịp thời theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, nhằm chấn chỉnh trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản trái pháp luật; chấm dứt tình trạng vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hải Dương; Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và các quy định của pháp luật có liên quan để các tổ chức và nhân dân biết, thực hiện, đảm bảo công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản theo đúng các quy định pháp luật.