In bài viết    
Khai mạc kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương
 

Ngày 24/7, HĐND thành phố Hải Dương khóa XXI đã khai mạc kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Nội dung các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà Nước của thành phố 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công sáu tháng đầu năm đầu năm 2018, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2018…

Kỳ họp cũng nghe và xem xét các tờ trình thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương và khu vực dự kiến mở rộng, đạt tiêu chí đô thị loại I, thuộc tỉnh Hải Dương; Đề án xậy dựng đô thị thông minh thành phố Hải Dương giai đoạn 2018-2025; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; …

Theo báo cáo, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá; so với cùng kỳ năm 2017; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 214 tỷ đồng, giảm 1,9%, chăn nuôi gia súc giảm 4.240 con; đàn gia cầm tăng 13.700 con; Công tác thủy lợi, khuyên nông được triển khai hiệu quả, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 26 ngàn tỷ đồng, tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.070 triệu USD, tăng 15,8%. Các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố hoạt động có hiệu quả; Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 547 tỷ 150 triệu đồng đạt 61% dự toán tỉnh; 57% dự toàn thành phố; Công tác quản lý đô thị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại 1; Tăng cường chỉ đạo thực hiện Lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...

Buổi chiều, đại biểu tiếp tục nghe và thảo luận đối với 02 báo cáo: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố và dành thời gian thảo luận tại các tổ.

Ngày mai, 25/7, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp về những vấn đề mà cử tri quan tâm.