In bài viết    
Giấy mời họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2018

I. Thành phần mời dự

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Các đồng chí thành viên UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

II. Nội dung

          1. Tờ trình về việc ban hành "Quyết định Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương"

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ; Thời gian: từ 07h30 đến 08h15.

* Mời dự:

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tờ trình về việc ban hành "Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh"

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ; Thời gian: từ 08h15 đến 09h00.

* Mời dự:

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tờ trình về việc UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư cho hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thời gian: từ 09h00 đến 09h30.

* Mời dự:

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

            III. Thời gian, địa điểm: Thứ Hai, ngày 23/7/2018, tại Hội trường tầng 1, trụ sở HĐND&UBND tỉnh.