In bài viết    
Thông báo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm

Thông báo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2018. Nội dung chi tiết trong file đính kèm !