In bài viết    
Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
 
Ngày 13/5, UBND tỉnh bán hành kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số;  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em; Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em;  Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước.

Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2018: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Thông điệp Tháng hành động vì trẻ em

1.   Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số.

2.     Công nghệ số - thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát triển.

3.   Sử dụng mạng xã hội vì cuộc sống an toàn, lành mạnh của trẻ em.

4.   Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

5.   Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

6.   Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

7.   Mùa hè không còn trẻ em đuối nước.

8.   Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.