In bài viết    
Giấy mời họp trực tuyến ngày 23/4/2018

Thực hiện Công điện Hỏa Tốc số 463/CĐ-VPCP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến với nội dung trên.

Thực hiện Công điện Hỏa Tốc số 463/CĐ-VPCP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến với nội dung trên.

1. Thành phần mời:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương, Chi cục Hải quan Hải Dương;

- Lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh;

- Báo Hải Dương, Đài phát thanh truyền hình tỉnh (để đưa tin).

2. Thời gian: Từ 7h50, thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018.                      

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, số 45 Quang Trung – TP Hải Dương.