In bài viết    
Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NS 2017

Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NS 2017 của Văn phòng UBND tỉnh