In bài viết    
Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018
 

Nhằm chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngày 10/4/2018, UBND tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch Phòng, chống thiên tai (PCTT) của tỉnh năm 2018.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ: việc  phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả;  Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của Pháp luật. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành; Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng chống thiên tai (PCTT) "Chủ động phòng tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và có hiệu quả" trong đó lấy phòng, tránh là chính; Phương châm chỉ đạo của tỉnh trong công tác PCTT: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành phải coi công tác PCTT là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong năm kế hoạch, tránh tư tưởng chủ quan, chuẩn bị chu đáo các mặt, chủ động sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thiên tai ác liệt nhất có thể xẩy ra theo phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.