In bài viết    
Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020
 

Ngày 10/4/2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch số 1041/KH-BCĐ thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và xác định rõ vai trò của các cấp, ngành đối với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; đầu tư nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện chuyển hóa xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về TTATXH. Hằng năm, tổ chức chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn. Thực hiện hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đạt được, ít nhất 85% các địa bàn được chuyển hóa thành công không phức tạp trở lại sau chuyển hóa. Với một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra: Tại các địa bàn chuyển hóa không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên trong tổng số án khởi tố; 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống dưới 15%; các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa củng cố được hệ thống chính trị, hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết...

Kế hoạch đã đề ra một số nội dung thực hiện như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH ở địa bàn cơ sở; tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; củng cố, tăng cường năng lực của lực lượng công an; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở; quản lý, giáo dục cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng phạm tội, người vi phạm pháp luật và người có nguy cơ phạm tội; tổ chức phòng ngừa nghiệp vụ và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở; tập trung đấu tranh, trấn áp, xử lý, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.