In bài viết    
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2018

Theo đó, để công tác quản lý nhà nước về thanh niên thực sự hiệu quả, sát với thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 như sau:

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg  ngày 17/7/2017 để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ.

2. Tiếp tục giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính, Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên quy định tại Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

6. Triển khai thực hiện Công văn số 3004/UBND-VP ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 trước ngày 01/11/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.