In bài viết    
Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 02/3/2018

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào sáng thứ Sáu, ngày 02 tháng 3 năm 2018; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 00’.

a, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý một số công việc;

b, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất chăn ga lông vũ Thiên Vũ của Công ty cổ phần lông vũ Thiên Vũ tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang.

2. Báo cáo xin ý kiến về đề nghị giao nhà đầu tư lập Đề xuất đầu tư xây dựng Khu liên hợp Văn hóa – Thể thao theo hình thức đối tác công tư.

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 00’ đến 08 giờ 45’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Gia Lộc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Đông (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời giúp UBND tỉnh)

3. Báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương đề xuất một số dự án đầu tư trong nước, bao gồm

- Dự án Trụ sở phòng giao dịch Cầu xe của Agribank – Chi nhánh huyện Tứ Kỳ trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải Dương;

- Chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 04121000542 chứng nhận lần đầu ngày 29/4/2011 của UBND tỉnh đã cấp cho Dự án Cơ sở công nghiệp tổng hợp và kho bãi của Công ty TNHH Sông Hằng, đề xuất thực hiện Dự án Cơ sở đóng mới phượng tiện thủy, cảng bốc xếp hàng hóa và kinh doanh than của Công ty TNHH đóng tàu Huy Văn;

- Dự án Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và bốc xếp hàng hóa của Công ty cổ phần thương mại và vận tải An Minh.

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 45’ đến 09 giờ 30’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Kim Thành, Nam Sách, Tứ Kỳ.

4. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian báo cáo từ 09 giờ 30’ đến 11 giờ 00’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đại diễn Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Đại diện Trung tâm Quy hoạch và Phát triển nông thôn II – Viện Quy hoạch và Thiêt kế nông nghiệp (Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời giuos UBND tỉnh).

Đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.