In bài viết    
Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL và công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018
 
Ngày 31/01/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL và công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018

Theo đó, kế hoạch đề ra nhưng mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về cải cách hành chính, thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan trong nhiệm vụ cải cách hành chính.

Việc tổ chức tuyên truyền phải đảm bảo đúng tiến độ đề ra và đạt hiệu quả theo yêu cầu, triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung thực hiện cải cách hành chính, đồng thời lồng ghép với phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và văn bản về công tác thi đua khen thưởng được thường xuyên, liên tục phù hợp với đặc điểm ,nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng.