In bài viết    
V/v Công bố công khai tài chính đối với việc phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

V/v Công bố công khai tài chính đối với việc phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản