In bài viết    
Giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018
 

Ngày 28/12, Ban chỉ đạo 138 đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018

Theo đó,  Giao chỉ tiêu điều trị cai nghiện ma túy năm 2018 cho Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố; Cở sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương, Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Hải Dương.

Cụ thể:  Giao chỉ tiêu cho Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng là 240 người; đưa người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc93 người;

Giao chỉ tiêu cho Cở sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương, Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Hải Dương tiếp nhận điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện là 650 người.