In bài viết    
Giấy mời dự Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện Kế hoạch số 2136/KH-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần mời dự:

* Ở tỉnh mời:

- Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo;

- Các đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo;

- Thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan;

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh (cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

* Ở huyện mời:

- Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo;

- Các đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các huyện, thị xã, thành phố (Đề nghị Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện thông báo mời).

2. Thời gian:  1/2 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 19/12/2017 (thứ Ba).

3. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Hải Dương.