In bài viết    
Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018
 

Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018

Theo đó, kế hoạch  diệt chuột sẽ được  triển khai trên quy mô toàn tỉnh, tập trung trên diện tích lúa, cây rau màu và cây ăn quả; toàn bộ bờ mương, bờ máng, bờ vùng, bờ thửa, các gò đống, ven đê và những nơi có điều kiện để chuột trú ngụ, sinh sản, diện tích khoảng 145.000 ha. Ngoài ra, tùy theo tình hình cụ thể, các huyện, thị xã, thành phố có thể bố trí mở rộng thêm diện tích diệt chuột đến các vùng chuyển đổi, vùng cây ăn quả và diện tích khác.

Các đợt và thời gian thực hiện như sau:

+ Đợt 1: Giai đoạn đổ ải đến khi gieo, cấy lúa chiêm xuân từ 15/01/2018-30/01/2018,

+ Đợt 02: Giai đoạn cây lúa đứng cái, làm đòng vào cuối tháng 3/2018 - đầu tháng 4/2018;

+ Đợt 03: Từ khi làm dầm đất đến gieo cấy lúa mùa vào cuối tháng 6/2018 - đầu tháng 7/2018;

+ Đợt 04: Giai đoạn cây lúa đứng cái, làm đòng vào cuối tháng 8/2017 - đầu tháng 9/2018;

+ Đợt 05: Từ thời điểm làm đất trồng cây vụ đông vào cuối tháng 9/2018 - đầu tháng 10/2018;

+ Đợt 06: Giai đoạn cây vụ đông gần thu hoạch vào cuối tháng 11/2018 - đầu tháng 12/2018.

UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch; Xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể về loại thuốc; các biện pháp kỹ thuật diệt chuột. Biên soạn tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền; tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thực hiện. Lập phương án mua thuốc, kịp thời chuyển cho cấp huyện trong đầu tháng 1 năm 2018 để tập trung diệt chuột đợt 1 đảm bảo thời gian, hiệu quả diệt chuột.Tổng hợp, báo cáo, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện kế hoạch, làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch diệt chuột cho các năm tiếp theo.